ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หนังสือด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Books

รูปหนังสือ ปีพิมพ์ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
2016
Educational technologies in medical and health sciences education. 2016 Susan Bridges, Lap Ki Chan, Cindy E. Hmelo-Silver
2016
Doing research in education: theory and practice. 2016 Palaiologou, Ioanna
2016
Quantitative research in education : a primer. 2nd ed. 2016 Hoy, Wayne K.
2015
Legal and ethical issues for health professionsJeanne McTeigue, Christopher Lee
2015
Curriculum development in nursing educationCarroll L. Iwasiw, Dolly Goldenberg
2015
วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in educationรัตนะ บัวสนธ์
2015
Teaching professional attitudes and basic clinical skills to medical students. 2015Chenicheri Sid Nair and Patricie Mertova
2014
Understanding medical education: evidence, theory and practiceTim Swanwick
2014
Understanding medical professionalismWendy Levinson, Shiphra Ginsburg, Frederic W. Hafferty, Catherine R. Lucey
2014
Graduate medical education : that meets the nation’s health needs / Committee on the Governance and Financing of Graduate Medical Education, Board on Health Care ServicesJill Eden, Donald Berwick, and Gail Wilensky
2014
Enhancing teaching and learning : student feedback in medical and health sciencesChenicheri Sid Nair and Patricie Mertova
2013
Using case study in education research / Lorna Hamilton & Connie Corbett-WhittierHamilton, Lorna
2013
Quality Assurance in Medical EducationMacCarrick, Geraldine
2013
The arts in medical education : a practical guidePowley, Elaine
2012
How to design and evaluate research in education. 8th ed. 2012Fraenkel, Jack R.
2012
Community-based medical education: a teacher's handbookedited by Len Kelly ; foreword by Roger Strasser
2012
Learning to teach. 9th ed. 2012Arends, Richard I.
2012
The medical teacher edited by Kenneth R. Cox, Christine E. Ewan.
2012
Clinical scenarios : decision making and operative technique. 2012Dimick, Justin B.
2012
Flip your clasroom : reach every student in very class every day. 1st ed. 2012Bergmann, Jonathan
2012
Research methods and methodologies in education / edited by James Arthur ... [et al.]Arthur, James
2012
Essential skills for a medical teacher. 2012Harden, Ronald M.
2012
International handbook of medical education : a guide for students / edited by Ibrahim Al Alwan, Mohi Eldin Magzoub, Margaret ElzubeirAlwan, Ibrahim Al,Magzoub, Mohi Eldin, Elzubeir, Margaret
2012
Medical education : a dictionary of quotations / Kieran Walsh ; foreword by Fiona GodleeWalsh, Kieran (Clinician)
2012
The Question of competence : reconsidering medical education in the twenty-first centuryBrian D. Hodges and Lorelei Lingard ; with a foreword by M. Brownell Anderson
2011
Evidence-based medicine : how to practice and teach it. 4th ed. 2011Straus, Sharon E.
2011
Classroom teaching skills. 9th ed. 2011Cooper, James M.
2011
Instructional course lectures. Volume 60, 2011American Academy of Orthopaedic Surgeons
2011
Medical education: theory and practice. 2011Dornan, Tim
2011
OSCE and clinical skills handbook. 2nd ed. 2011Hurley, Katrina F.
2011
OSCEs for the MRCOG part 2 : a self-assessment guide. 2nd ed. 2011Hollingworth, Tony
2011
Teaching made easy : a manual for health professionals Kay Mohanna ... [et al.]
2011
The integrated medical curriculum. 2011Bandaranayake, Raja C.
2011
The MRCGP clinical skills assessment (CSA) workbook. 2011Wadhera, Monal
2011
New approaches to problem-based learning. 2011Barrett, Terry
2010
Health promotion in medical education : from rhetoric to action. 2010Wylie, Ann
2010
An introduction to medical teaching. 2010Jeffries, William B.
2010
Understanding medical education : evidence, theory and practice edited by Tim Swan
2010
How learning works : seven research-based principles for smart teaching. 2010Ambrose, Susan A.
2010
21st century skills : rethinking how students learn. 2010Bellanca, James
2010
The heart of higher education : a call to renewal. 2010Palmer, Parker J.
2010
Lessons from problem-based learning. 2010Berkel, Henk van
2009
Graduate medical education : issues and options. 2009Wilson, Frank C.
2009
Curriculum development for medical education : a six-step approach. 2nd ed. 2009Kern, David E.
2009
A Practical guide for medical teachers edited by John A. Dent, Ronald M. Harden ; foreword by James A. Hallock
2009
Case-based anesthesia : clinical learning guides. 2009Shorten, George
2009
Teaching medical professionalism. 2009Cruess, Richard L.
2009
The easy guide to OSCEs for specialties : a step-by-step guide to OSCE succesAkunjee ; foreword by Graham Boswelll and Steve RileysMuhammed Akunjee, Syed Jalali and Shoaib Siddiqui ; illustrations drawn by Muhammed
2009
The structured oral examination in clinical anaesthesia : practice examination papers. 1st ed. 2009Mendonca, Cyprian
2009
21st century skills : learning for life in our times. 2009Trilling, Bernie
2009
Training problem-based learning faculty onlineKorin, Tatum
2008
OSCEs, EMQs and BOFs in obstetrics and gynaecology. 2nd ed. 2008Rymer, Janice
2008
Preparing for interprofessional teaching:theory and practice. 2008Howkins, Elizabeth
2008
Professionalism in medicine. 2008Thistlethwaite, Jill
2008
Role play and clinical communication:learning the game. 2008Skelton, John
2008
Navigating problem-based learning. 2008Azer, Samy
2007
Assessment in medical education and training:a practical guide. 2007Jackson, Neil
2007
Medical education : past, present and future : handing on learning. 2007Calman, Kenneth C.
2007
The easy guide to OSCEs for final year medical students. 2007Akunjee, Nazmul
2007
The objective structured clinical examination in anaesthesia. 1st ed. 2007Mendonca, Cyprian
2006
E-learning for GP educators. 2006Sandars, John
2005
Cinemeducation : a comprehensive guide to using film in medical education edited by Matthew Alexander, Patricia Lenahan, Anna Pavlov
2005
OSCE and clinical skills handbook. 2005Hurley, Katrina F.
2005
Teaching at university : a guide for postgraduates and researchers. 2005Morss, Kate
2005
นโยบาย ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนในการผลิตแพทย์แบบใหม่ของหน่วยงานการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระดับส่วนกลางและพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กันยิกา ชำนิประศาสน์, อานุภาพ เลขะกุล, วิภาดา พฤฒิกิตติ.
2005
Coaching for effective learning : a practical guide for teachers in health and social careMaria-Teresa Claridge and Tony Lewis
2004
How to manage your postgraduate course. 2004Becker, Lucinda
2004
How to manage your distance and open learning course. 2004Becker, Lucinda
2003
Effective learning & teaching in medical, dental & veterinary education John Sweet, Sharon Huttly, Ian Taylor
2003
Basics in medical education. 2003Amin, Zubair
2003
Medical teaching in ambulatory care. 2nd ed. 2003Rubenstein, Warren
2003
Towards authentic assessment : รายงานการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 18-20 มิถุนายน 2546 ณ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรณาธิการ บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล.
2001
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ปี 6 ที่ขึ้นเรียนในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : รายงานการวิจัย = Factors influencing self-study by the 6th-year medical students in Orthopaedic Department, Faculty ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์, สุรชัย แซ่จึง.
1991
แพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ อดุลย์ วิริยเวชกุล.
1987
A handbook for medical teachers David Newble, Robert Cannon.
1987
Medical school : getting in, staying in, staying humanKeith R. Ablow.
1985
How to design a problem-based curriculum for the preclinical years Howard S. Barrows.
1985
The interpersonal dimension in medical education Agnes G. Rezler, Joseph A. Flaherty.
1984
Teaching skills development manual : a guide for teachers of health workers Christine E. Ewan.
1983
แพทยศาสตร์ศึกษา = Medical educationบรรณาธิการ เฉลิม วราวิทย์, เสรี ร่วมสุข.
1981
The evaluation of teaching in medical schools Robert M. Rippey.
1980
Problem-based learning : an approach to medical education Howard S. Barrows, Robyn M.Tamblyn.
1980
The practitioner/teacher role : practice what you teach edited by Lorraine Machan.
1980
Western Reserve's experiment in medical education and its outcomeGreer Williams ; assisted by Margaret Henning.
1980
การผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่ : เอกสารวิจัยส่วนบุคคลณรงค์ สดุดี. ม.ป.ป.
1975
Problem-centred learning : the modified essay question in medical education: a handbook for students, teachers and trainersKeith Hodgkin, J. D. E. Knox
1973
The Future of medical education William G. Anlyan ... [et al.].
1972
Medical education : a critical approach Michael A. Simpson.