ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cardiff University

United Kingdom

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Graduate Certificate in Medical Education(by eLearning) จบการศึกษาเมื่อเก็บเครดิตครบ
Graduate Diploma in Medical Education(by face-to-face or eLearning) 6 เดือน
Master of Science in Medical Education(by face-to-face or eLearning) 1 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

Cardiff University มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษามานานกว่ายี่สิบปีโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรดังกล่าวนี้ตอบสนองต่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนเป็น Module และทำ Assignment ของแต่ละ Module ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ใน 3 เดือนสุดท้ายจะเป็นการทำวิจัย 1 เรื่องคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ IELTS 6.5