ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

University of Dundee

United Kingdom

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Postgraduate Certificatein Teaching and Learning in Medical Education 15 สัปดาห์
Postgraduate Certificatein Principles of assessment in medical education 15 สัปดาห์
Postgraduate Diplomain Curriculum Planning in Medical Education 30 สัปดาห์
Postgraduate Diploma in Management and Leadership in Medical Education 30 สัปดาห์
Master in Medical Education 45 สัปดาห์

จุดเด่นของหลักสูตร

Centre for Medical Education ของ University of Dundee มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกตามความต้องการของผู้เรียนโดยหลักสูตรได้เริ่มตั้งแต่บทนำของแพทยศาสตรศึกษาไปจนถึงความรู้ขั้นสูงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ IELTS 6.5