ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

University of Illinois at Chicago College of Medicine

United States of America

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Certificate for Clinical Education Program Directors ระยะเวลาตามกำหนด
Certificate for Clinical Teachers ระยะเวลาตามกำหนด
Certificate in Standardized-Patient-Based Education ระยะเวลาตามกำหนด
Certificate in Uses of Literature and Narrative in Health Professions Education ระยะเวลาตามกำหนด
Master of Health Professions Education 2 ปี
PhD in Curriculum Studies/ Health Professions Education 3 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

-คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด