ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Maastricht University

Netherlands

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Master of Health Professions Education (MHPE) (เป็นการเรียนแบบ distance based โดยเรียนเป็น module ซึ่งแต่ละ module นานประมาณ 8 สัปดาห์ และผู้เรียนต้องเข้าเรียนที่ Maastricht ปีละ 3 สัปดาห์) 2 ปี
Distance PhD Programme in Health Professions Education(เป็นการเรียนแบบ distance based โดยผู้เรียนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัย 4 เรื่อง ในระยะเวลาที่กำหนด) 4 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

School of Health Professions Education ของ Maastricht University มีหลักสูตรปริญญาโทด้านแพทยศาสตรศึกษามานาน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่อง Problem-based Learningคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และต้องจบปริญญาโทหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ IELTS 6.5