ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Monash University

Australia

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Graduate Certificate in Health Professional Education 1 ปี ( part-time)
Master of Health Professional Education 1 ปี 6 เดือน

จุดเด่นของหลักสูตร

Monash University พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ Clinical Education เพื่อให้ไปสู่ระดับที่สามารถวางแผน กำหนดนโยบาย จัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการทำวิจัยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด