ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศไทย

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษา วท.ม. (แพทยศาสตรศึกษา) 2 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษาเป็นสาขาวิชาที่เน้นการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาแพทยศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนการสอนแก่บัณฑิตแพทย์ได้อย่างครบถ้วน

บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ส่วนขาดของการแก้ปัญหาที่ใช้กลวิธีทางการศึกษาเป็นกลไกหลักของการแก้ปัญหาเพื่อสามารถสนับสนุนให้ผู้ที่เป็นอาจารย์ของบัณฑิตแพทย์สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผลคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1.1 ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

1.2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

1.4 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

1.6 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 7