ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

University of Bern

Switzerland

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Masters of Medical Education 2 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นโปรแกรมที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและโรงเรียนแพทย์ที่ต้องการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้นคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา Medicine, Dentistry, Veterinary Medicine and Pharmacy

สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด