ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Indicator

A variable that helps to measure changes directly or indirectly and permits one to assess the extent to which objectives and targets of a program are being attained. In medicine, indicators help to measure changes in the health situation of a population.

Information Management

A method used to organize information to avoid information overload and to keep information in a format that is efficient to retrieve whenever needed. Filing systems, cognitive maps, manuals, and electronic databases are examples of devices that can prove useful in information management. A network of consultants is an additional way to ensure that necessary information will be readily available.

Institute for International Medical Education (IIME)

A non-profit medical Institute established in 1999 by a grant from the China Medical Board of New York, which began its own operations in 1914 as a division of The Rockefeller Foundation. The IIME has been entrusted with the development of 'Global Minimum Essential (Core) Requirements' which include knowledge, clinical skills, professional ethical values and fundamental competencies to the practice of health care worldwide. These essential requirements represent only a portion of the educational experience, since each country and even each medical school has unique needs that the educational curriculum should address. Three committees composed of medical experts from around the globe supervise the work of IIME: the Core Committee, the Steering Committee and the Advisory Committee. The Institute is located just outside of New York City in suburban White Plains, New York.

Integrated Teaching

A method of teaching that interrelates or unifies subjects frequently taught in separate academic courses or departments. In integrated teaching, subjects are presented together as a meaningful whole. Integration may be vertical or horizontal. Horizontal integration functions between parallel disciplines such as anatomy, histology, biochemistry or medicine, surgery and pharmacology. Vertical integration functions between disciplines traditionally taught in different phases of curriculum; it can occur throughout the curriculum with medical and basic sciences beginning together in the early years.

Internship

A first postgraduate training year in which graduates practice medicine under supervision. In some countries this is a requirement for licensure. In many countries and for many specialties such as internal medicine, pediatrics and surgery, this is the first year of residency. However, as there are some specialties that are too narrow to provide a broad medical practice experience, those residents may have to attend a transitional year in one of the above specialties or a rotating internship.