ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Quality Assurance

A system of procedures, checks, audits, and corrective actions to ensure that all research, testing, monitoring, sampling, analysis, and other technical and reporting activities are of the highest achievable quality. Quality assurance serves to benefit the quality of care.

Quality of Care

A level of performance or accomplishment that characterizes health care. Ultimately, measures of the quality of care always depend upon clinical outcomes or value judgments, but there are ingredients and determinants of quality that can be measured objectively, such as structure, process or procedures, and outcomes.

Quality of Life

The degree to which individuals perceive themselves as able to function physically, emotionally and socially. In a general sense, it is that which makes life worth living. In a more "quantitative" sense it refers to a person's time remaining alive, free of impairment, disability, or handicap.