ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
United States Medical Licensing Examination (USMLE)

A 3-step examination procedure that provides a common evaluation system for United States medical licensure applicants. Results of the USMLE are reported to State Medical Boards granting the initial license to practice medicine. Each medical licensing authority requires, as part of its licensing procedure, a successful completion of an examination or other certifications demonstrating qualification for licensure.