ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
World Federation for Medical Education (WFME)

A non-governmental organization with ties to WHO and UNESCO, the WFME is concerned with global education and training of medical doctors and umbrella organization for six regional associations for medical education. . The WFME’s general objective is to strive for the highest scientific and ethical standards in medical education and to take initiatives with respect to new methods, tools and management of medical education. The central office has been located at the University of Copenhagen, Denmark since 1996, in collaboration with Lund University in Sweden.

Written Interactive Test

Allows for assessment of clinical reasoning skills, understanding and knowledge of clinical and basic science and application of basic science to clinical problems. test methods such as essays and open-ended interviews are used, providing information about the respondent's perceptions, attitudes, feelings, and experiences. Examples of written objective-type tests are MCQ, PMP, MEQ. Such test should be designed to ensure that they are clinically coherent, containing questions from different disciplines, securing an appropriate discipline balance and ensuring that questions and answers reflect reasonable expectations of students. However, these test methods are often subjective and may contain rater biases. Presently, to enhance their validity and reliability, most of above mentioned methods are computerized with the addition of various audiovisual and holographic inputs (computer-interactive tests).