ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Continuing Medical Education (CME)

A continuous process of acquiring new knowledge and skills throughout one's professional life. As undergraduate and postgraduate education is insufficient to ensure lifelong physicians' competencies, it is essential to maintain the competencies of physicians, to remedy gaps in skills, and to enable professionals to respond to the challenges of rapidly growing knowledges and technologies, changing health needs and the social, political and economic factors of the practice of medicine. Continuing medical education depends highly upon learner motivation and self-directed learning skills.