ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Learner-Centered Education

A method of teaching in which the students' needs have priority. Learners are responsible for identifying knowledge gaps, actively participating in filling them, and keeping track of their learning gains. Teachers are expected to facilitate this process instead of supplying "spoon-fed" information. This approach increases the students' motivation to learn and prepares them for self-learning and continuous education. Learner-centered education is the opposite of teacher-centered education.