ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Patient Management Problem (PMP)

A written method that attempts to assess clinical problem-solving abilities. To improve its validity, recent improvements include an attempt to focus testing on the key features within a clinical case, which represents the diagnostic or problem-solving challenge. The main advantage of this innovation is that many more 'clinical cases' can be administered to candidates in a given period of time than with conventional PMP.

Computer-Based Patient Management Problem (e-PMP) is a related method that has been used for some years, which more recently has been enriched with the ability to link computers to various audiovisual inputs such as videodiscs and optical holograms produced by lasers extending realism of the simulations and conceivably providing enhanced educational opportunities. The cost of developing, establishing and maintaining the required facility may constitute a significant constraining factor for broader use.