ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Teacher-Centered Education

An educational system in which the teacher dictates what is being taught and how it is to be learned. The teacher is the central or key figure and activities such as the formal lecture and the formal laboratory are emphasized. Individual students have little control over what they learn, the order in which they learn and the methods they must use. In this approach, learning is rather more passive than active. It is the opposite of the learner-centered approach