ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมวิชาการภายในประเทศ

  • การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

  • การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 17

    • ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
    • อุบลราชธานี