ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Articles

ปีที่แต่ง ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง จำนวนเข้าดู
2554อรัมภบทธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
2554ทำไมจึงเลือกอาชีพนักศึกษาแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
2554การคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25
2554Self-directed learningธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
2554หลักสูตรธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31
2554การสอนโดยบรรยายธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33
2554การประเมินผลการเรียนธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
58
2554เมื่อไรนักศึกษาแพทย์ควรเริ่มพบผู้ป่วยธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
2554ความประพฤติของนักศึกษาแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
2554แนะแนวสำหรับนักศึกษาแพทย์ ในการเลือกชนิดของแพทย์ ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
2554Research Mindednessธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
2554Intern หรือ Extern ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
2554ความพร้อมของอาจารย์แพทย์ที่ต้องเป็นเลิศในการสอน บริการ บริหาร และทำวิจัยธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
2554โรงเรียนแพทย์เอกชนธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
2554ควรสอนจริยธรรมอย่างไรในโรงเรียนแพทย์ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
2554การสอบที่ทันสมัยธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50
2554การที่ต้องมีผลงานวิจัยโดยแพทย์ฝึกหัดธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
2554การสรุปรายงานของผู้ป่วยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "การเรียนการสอน"ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
2554CME เป็นการขวนขวายตลอดชีพธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
2554สมควรไหมที่ต้องลดมาตรฐาน เพราะเราไม่ถึงขั้นธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
2554แพทย์และการเป็นบุคคลตัวอย่างธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
2554ต้อนรับน้องใหม่ธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
2554รูปแบบของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นอกระบบธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
2554หยุดมองผ่านกระจกฝ้าได้แล้วธาดา ยิบอินซอย
ศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
2552การสอนข้างเตียงเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
7
2556การแจ้งข่าวร้ายอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
2552การสอนทางคลินิกอย่างเร็วเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
29
2547E-Learning : Virtual Classroomสิทธิโชค อนันตเสรี
ผศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
2551การเรียนรู้จากประสบการณ์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
71
2551Extended Matching Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
2551การตัดเกรดนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
2551การวิเคราะห์ข้อสอบนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
2551Key Feature Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
2557การจัดทำแผนการสอนอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
107
2551แบบทดสอบแบบจับคู่นภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
2548ทฤษฎีการเรียนอย่างมีความหมายเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
5
2551การวัดผลและการประเมินผลนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82
2552Medical Educational Technologyสิทธิโชค อนันตเสรี
ผศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
2551Modified Essay Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
2551การสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
2551Multiple Choice Questionนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
2551Objective Structured Clinical Examinationนภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
2548ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 1เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
25
2548ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 2เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
6
2548ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE ตอนที่ 3เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
21
2554การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอานุภาพ เลขะกุล
รศ.นพ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53
2552การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
5
2549ความแม่นยำของคะแนนสอบเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
43
2552การสอนกลุ่มย่อยเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
8
2551แบบทดสอบถูก-ผิด นภา หลิมรัตน์
ผศ.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
2549สิ่งไม่พึงประสงค์ในการสอบเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผศ.ดร.นพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
9