ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

Contact Us

ข้อมูลติดต่อ

หมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์: (074) 451-533
Email: tmedthailand@gmail.com
URL: http://med-ed.psu.ac.th