ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

The University of Edinburgh

United Kingdom

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Masters in Clinical Education (On-line programme) 3 ปี
PhD in Clinical Education 3-4 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตร PhD ใหม่ที่สร้างโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Clinical Education ซึ่งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทมานานจนเป็นที่ยอมรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาโท จะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาเอก จะต้องจบปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น clinical, medical or health professions education สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ IELTS 6.5