ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Flinders University

Australia

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Graduate Certificate in Clinical Education 6 เดือน
Graduate Diploma in Clinical Education 1 ปี
Master of Clinical Education 1 ปี 6 เดือน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ Clinical Education นี้ได้ถูกออกแบบเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ขั้นสูงและทักษะในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกในระบบบริการสุขภาพ ผู้ที่จบการศึกษาออกไปเหมาะสมที่จะทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น ปริญญาโทโดยการเรียน Coursework หรือเป็นปริญญาโทโดยการทำวิจัยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ IELTS 6.5