ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Harvard University

United States of America

หลักสูตร

หลักสตูร ระยะเวลาเรียน
Medical Masters of Sciences (MMSc) in Medical Education 2 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ Medical Education นี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีเครื่องมีอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครในทุกหลักสูตรจะต้องจบ MD, MBBS, PhD หรือวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ nursing, pharmacy, public health หรืออื่นๆ