ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารประกอบการนำเสนอเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้แต่ง ชื่อเอกสาร
David S. Jones
Laurie Hofmann
Sheila Quinn
21ST CENTURY MEDICINE EXECUTIVE SUMMARY
Laurie Hofmann
Sheila Quinn
David S. Jones
21ST CENTURY MEDICINE FINAL
บุญมี สถาปัตยวงศ์
ศ.พญ.
MEDICAL-STUDENT COMPENTENCIES IN THE 21ST CENTURY
วิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
ทิศทางการศึกษาแพทยศาสตร์
วิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.
สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21
จิตเกษม สุวรรณรัฐ
รศ.พญ.
แนวทางการปฎิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาแพทย์ในศตวรรษที่ 21