ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านแพทยศาสตรศึกษาของสถาบันแพทย์ในประเทศไทย


ฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

สถานแพทยศาสตรศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิชาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลระยอง

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุโขทัย

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหัวหิน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลปัตตานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ