ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Licensure

The process by which different governmental or non-governmental agencies, such as specialty boards or other bodies, grant permission to practice a profession to persons meeting predetermined qualifications to engage in a given occupation or use a particular title. In the case of physicians, licensure ensures that they have appropriate education and training and that they abide by recognized standards of professional conduct while serving their patients. This is typically done at a national or local level. In the United States licensure is a process by which physicians receive permission to practice medicine. Candidates for licensure first must complete the rigorousUnited States Medical Licensing Examination (USMLE), designed to assess a physician's ability to apply knowledge, concepts, and principles that are important in health and disease and that constitute the basis of safe and effective patient care. All applicants must submit proof of medical education and training and provide details about their work history. Results of the USMLE are reported to state medical boards for use in granting the initial license to practice medicine. Each medical licensing authority requires, as part of its licensing processes, successful completion of an examination or other certification demonstrating qualification for licensure.