ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อภิธานศัพท์ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Medical Education Glossary

คำศัพท์
Physician

A professional, qualified by education and authorized by law to practice medicine. The essence of being a professional is an ability to find solutions to difficult problems for which there are no easily discovered answers and to effectively handle medical situations where no two patients are identical even if they have the same condition. This differentiates the professional, who must deal with complex problems that tend not to have unambiguous, clear-cut solutions, from the technician.