ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
การศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษากับผลการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเรียนในชั้นคลินิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : ทนงศักดิ์ วิแหลม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/795.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2546
2546