ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการนำประโยชน์ที่ได้จากวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem -based learning) มาใช้คลินิก

ผู้แต่ง : มณฑาทิพย์ มณีโชติรัตน์, วัลลี สัตยาศัย และ บุญา ปานพรม
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/799.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
2547