ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Reliability of Self-Assessment among Medical Students at Walailak University

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Srinagarind Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/130303
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Effect of smartphone overuse on sleep problems in medical students

ผู้แต่ง : Pairoj Boonluksiri
ชื่อวารสาร : The Asia Pacific Scholar (TAPS)
แหล่งที่มา : http://theasiapacificscholar.org/effect-of-smartphone-overuse-on-sleep-problems-in-medical-students/
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed methods study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Thammasat Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tmj/article/view/116918
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561
Challenges in Problem-Based Learning and Suggested Solutions at the School of Medicine, Walailak University: A Mixed-Methods Study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri
ชื่อวารสาร : Ramathibodi Medical Journal
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/100506
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
2561