ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Examination preparedness for the Medical Competency Assessment Test for National License step I: Pilot study

ผู้แต่ง : Weeratian Tawanwongsri and Tharin Phenwan
ชื่อวารสาร : Journal of Learning Innovations Walailak University
แหล่งที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu/article/view/107686
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560
A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical students

ผู้แต่ง : Tharin Phenwan and Weeratian Tawanwongsri
ชื่อวารสาร : AMEE MedEdPublish
แหล่งที่มา : https://www.mededpublish.org/manuscripts/1025
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
2560