ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
สอนนักศึกษาแพทย์ยุคใหม่อย่างไรดี

ผู้แต่ง : วินิทรา นวลละออง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=10
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานคร

ผู้แต่ง : วรัชฌา คุณาดิศร และ จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตภาพทางการแพทย์ 2

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก และ ทรงพล อุปชิตกุล
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1636
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ความเครียดในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : วินิทรา นวลละออง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/110.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และการอดนอนในนิสิตแพทยศาสตร์

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1609
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
การศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบัณฑิตแพทย์

ผู้แต่ง : วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย และ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/97.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1637
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553
NEEDS AND OPINIONS OF STUDENTS WHO STUDIED FOR THE HIGHER GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCES PROGRAMS, FACULTY OF MEDICINE, CHIANG MAI UNIVERSITY

ผู้แต่ง : Peerasak Lerttrakarnnon and Kanyarat Klamard
ชื่อวารสาร : เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2
แหล่งที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/journal/journal.php?show=2010&vol=49&no=2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
2553