ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ความสนใจเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์ บุคลิกภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ติณพัฒน์ แก้วยอด และ บุรณี กาญจนถวัลย์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201155381.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
ความรู้ ทัศนคติ การหยั่งรู้ตนเรื่องทักษะการสื่อสาร ในนักศึกษาแพทย์

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และ อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : จุฑามาศ นาคนิยม และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 6
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201155649.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ต่อการตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ที่คลินิกในชุมชนและในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : กฤษณะ สุวรรณภูมิ, วรวิช วณิชานนท์ และ ทัศนีย์ พิณสุวรรณ
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การรับรู้ปัญหากับการลดความเครียด อารมณ์ซึมเศร้า และภาวะน้ำหนักตัวเกินปกติในนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ และ ดลนภา ภัทรฐิตินันท์
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/20115519.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554
การประเมินการปฏิบัติงานแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ

ผู้แต่ง : วาสนา คชสิงห์ และ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
2554