ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

ผู้แต่ง : วัลลี สัตยาศัย, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช และ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/990.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนชั้นคลินิก

ผู้แต่ง : พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, วีระยุทธ โถวประเสริฐ และ ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/uploads/PDF/976.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร์

ผู้แต่ง : นิภา นุศรีอัน และ วิรุจน์ คุณกิตติ
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1890
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความพร้อมและความต้องการจำเป็นของนักศึกษาแพทย์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ ภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ผู้แต่ง : ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=71
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
ความต้องการทางปัญญาของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ปวัญรัตน์ อัศยาพร และ ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201458525.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การเรียนรู้แปลงกับการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์

ผู้แต่ง : พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=71
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช และ ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ชื่อวารสาร : จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/201458457.pdf
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : ศรีเมือง พลังฤทธิ์
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=71
ปีที่ตีพิมพ์ : 2557
2557