ฐานข้อมูลด้านแพทยศาสตรศึกษาไทย (Thai Medical Education Database: TMED) โดยความร่วมมือของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูลแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยที่ตีพิมพ์

ALL256125602558255725562555255425532552255125502549254825472546

ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาการผลิตงานถ่ายภาพทางการแพทย์ 1

ผู้แต่ง : ดุษฎี มุสิกโปดก, ทรงพล อุปชิตกุล และ จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1517
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรีรัตน์ ศรีบุญเรือง
ชื่อวารสาร : ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 9 ฉบับที่ 4
แหล่งที่มา : http://www.med.tu.ac.th/TMJ/journal_content.php?j=18
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
ความรู้และเจตคติของแพทย์เพิ่มพูนทักษะต่อความปวดจากมะเร็งและการระงับปวด

ผู้แต่ง : ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ และ ชัชชัย ปรีชาไว
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การเสริมสร้างคุณลักษณะแห่งวิชาชีพในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง : จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การหาคุณภาพข้อสอบเพื่อบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

ผู้แต่ง : อรวรรณ สุวรรณรัตน์
ชื่อวารสาร : สงขลานครินทร์เวชสาร
แหล่งที่มา : http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

ผู้แต่ง : จงเจริญ เมตตา
ชื่อวารสาร : ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
แหล่งที่มา : http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_preview=T&art_id=1542
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552
Longitudinal Analysis of Integrating Evidence-based Medicine Into a Medical Student Curriculum

ผู้แต่ง : Tippawan Liabsuetrakul, Thitima Suntharasaj, Boonsin Tangtrakulwanich, Thida Uakritdathikarn and Panumad Pornsawat
ชื่อวารสาร : International Family Medicine
แหล่งที่มา : http://www.stfm.org/FamilyMedicine/Vol41Issue8/Liabsuetrakul585
ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
2552